Dotacje dla OSP

WZORY DO OZNAKOWANIA ASORTYMENTU/REMONTU DOFINANSOWANEGO Z DOTACJI

Do pobrania logo na asortyment: NAKLEJKA

Do pobrania logo tablica w przypadku remontu: TABLICA

 

naklejka MSWiA

Tablica MSWiA

 

WERSJA EDYTOWALNA WNIOSKU !!!

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

odp. W pierwszej turze składania wniosków jest to wartość 5 000 zł. Zgodnie z trybem w przypadku niewyczerpania środków możliwe będzie złożenie dodatkowego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Czy do umowy trzeba złożyć aktualny KRS?

odp. Tak, aktualny KRS jest wymagany.

3. Jednostka OSP nie ma konta, czy może być konto gminy?

odp. Nie, jednostka musi posiadać swoje konto.

4. Czy jednostka może złożyć dwa wnioski?

odp. W pierwszej turze składania wniosków jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

5. W jakiej formie mają być składane wnioski?

odp. Wnioski wypełnione  w formie elektronicznej. Wraz z podpisanym wnioskiem  należy dostarczyć również wersję edytowalną na nośniku  lub na e-mail: pz@strazopolelubelskie.pl

6. Do kiedy należy złożyć wniosek? 

odp. do 10.09.2019 r. i jest to data ostateczna, wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Na jakie zadania można wykorzystać dotację?

odp. Ze względu na bardzo szeroki zakres na jaki Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił w warunkach i trybie przyznawania świadczeń, a mianowicie: „Opisany tryb i zasady dotyczą dotacji na zadania określone w art. 19 ust. 1a pkt 2-5 ustawy”.

Przytoczony artykuł:  Art. 19. Ochotnicza straż pożarna. 1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy w szczególności:
2) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
3) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
4) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

KP PSP w Opolu lubelskim  opierając się na interpretacji powyższych zapisów informuję że wnioskować można m.in. o:

 • elementy toru przeszkód do zawodów sportowo-pożarniczych,
 • ubrania sportowe do zawodów np. hełmy, buty,
 • sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych,
 • szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych,
 • remonty i odnowienia posiadanego sprzętu służącego do zawodów sportowych,
 • sprzęt multimedialny służący do prowadzenia zajęć i szkoleń np. laptopy, rzutniki, tablice multimedialne,
 • mundury wyjściowe,
 • sprzęt medyczny mogący służyć do edukacji i szkoleń np. fantomy, zestawy do pozoracji,
 • defibrylatory,
 • sprzęt do wyposażenia toreb medycznych PSP R1 iR2
 • sprzęt logistyczny np. łóżka, namioty nagrzewnice,
 • egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie kpp,
 • szkolenia kpp.

Powyższe informacje są jedynie wstępną interpretacją zapisów warunków i trybu przyznawania dotacji. Lista będzie na bieżąco aktualizowana wraz z informacjami otrzymywanymi od KW PSP w Lublinie.

 

Pliki do pobrania:

Słowo wstępne

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

Wniosek

Przykładowy wniosek

 

 

słowo_wstępne_

 

tryb i zasady

 

wniosek_

 

WERSJA EDYTOWALNA WNIOSKU !!!

 

Przykladowy wniosek_

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA JEDNOSTEK KUPUJĄCYCH UBRANIA SPECJALNE LUB SAMOCHODY GBA Z DOTACJI  2019 r.

Jednostki OSP kupujące Ubrania Specjalne lub Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z dotacji KSRG lub MSWiA, są zobowiązane do składania zamówień zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonym przez KG PSP.

W przypadku zamawiania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dopuszcza się podwyższenie przez zamawiającego wartości parametrów technicznych określonych w przesłanych wymaganiach, jak również sam zakres wymagań może zostać zwiększony o dodatkowy sprzęt, bądź wyposażenie wynikające ze specyfiki chronionego terenu lub potrzeb własnych jednostki, jednak w powyższych przypadkach należy liczyć się z koniecznością własnego dofinansowania ponad kwotę 760 000,- zł (brutto). Parametry i część wyposażenia nie ujęte w wymaganiach minimalnych, np. oświetlenie pola pracy wokół pojazdu, wynikają z obowiązujących przepisów dla samochodów pożarniczych, co jest każdorazowo potwierdzane uzyskanym świadectwem dopuszczenia dla danego pojazdu.

Minimalne-wymagania-techniczno-użytkowe-dla-GBA

Standard-wyposażenia-samochodu-dla-OSP-KSRG

Standard-wyposażenia-samochodu-GBA-dla-OSP

OPZ-Ubrania-Specjalnego-dla-OSP

Należy również pamiętać o spełnieniu minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych określonych w instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, dla radiotelefonów przewoźnych montowanych w samochodach ratowniczo-gaśniczych. Wymagania wynikające z ww instrukcji:

Minimalne-wymagania-techniczno-funkcjonalne-dla-radiotelefonów

Minimalne-wymagania-techniczno-funkcjonalne-dla-TETRA

 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla GBA

Standard wyposażenia samochodu dla OSP KSRG

Standard wyposażenia samochodu GBA dla OSP

OPZ Ubrania Specjalnego dla OSP