Monitoring pożarowy

Zarządzenie monitoring KP PSP Opole Lubelskie 

Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia          7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zm.), stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,
b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2;
2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;
6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach — o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000—10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Wymagania, o których mowa w punktach 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Obiekty, które muszą być wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej na podstawie § 28 przywołanego rozporządzenia, muszą na podstawie § 31 zostać podłączone do systemu monitoringu pożarowego.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) „właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.”

Zarządzenie monitoring KP PSP Opole Lubelskie

Załącznik nr 1_wyciag dla abonenta