Deklaracja dostępności

Deklaracji Dostępności

Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci

Wniosek-o-zapewnienie-tlumacza-online

Dostępność cyfrowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej strazopolelubelskie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-01.
Data ostatniej  aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Deklarację sporządzono 2020-02-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony oraz możliwość wyszukiwania treści.

Kombinacje klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [F] aby uruchomić wyszukiwarkę.

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [F] aby uruchomić wyszukiwarkę.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności” i „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. asp. Grzegorz Pyska, kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885510799. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link poniżej.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

Do budynku prowadzi 1 wejście od placu wewnętrznego. Wjazd na plac wewnętrzny od ul. Przemysłowej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze prowadzący do SK KP PSP w Opolu Lubelskim.

Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu SK KP PSP na parterze przez funkcjonariusza PSP w Opolu Lubelskim, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I i II piętro budynku.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2021/06/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnpsci-podmiotu-publicznego.pdf” title=”raport o stanie zapewnienia dostępnpści podmiotu publicznego”]

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

 

 

 

Aktualizacja deklaracji: 31.03.2022 r.