Zgłoś imprezę masową

Wzór wniosku do pobrania:   Wniosek-o-wydanie-opinii-w-sprawie-organizacji-imprezy-masowej 2020

Impreza masowa – należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową w której uczestniczy:

  • na terenie otwartym powyżej 1000 osób (np. stadiony, place)
  • w przypadku budynków umożliwiających przeprowadzenie imprezy powyżej 500 osób (np. hale sportowe, dyskoteki).

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku – należy przez to rozumieć imprezę masową podczas której istnieje możliwość wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W tym przypadku kryteria kwalifikujące imprezę jako masową zostały zaostrzone i wynoszą odpowiednio:

  • na terenie otwartym powyżej 300 osób (np. stadiony, place)
  • w przypadku budynków umożliwiających przeprowadzenie imprezy powyżej 200 osób (np. hale sportowe, dyskoteki).

Organizator imprezy masowej – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową.

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie:
1. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2. ochrony porządku publicznego;
3. zabezpieczenia pod względem medycznym;
4. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze
służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności
przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator zapewnia:
1. spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
2. udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami
kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3. pomoc medyczną;
4. zaplecze higieniczno-sanitarne;
5. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb
ratowniczych i Policji;
6. warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia
imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8. wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
Instrukcja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru
lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135,
poz. 1113) obowiązującym od dnia 9 września 2009 r., zawiera następujące elementy:
 opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w
przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności
ich współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 opis systemu ostrzegania (komunikaty głosowe, sygnały ostrzegawcze),
 opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia,
 część opisową instrukcji (charakterystyka imprezy i obiektu),
 opis graficznego planu obiektu lub terenu.

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy
masowej występuje z wnioskiem m.in. do komendanta miejskiego PSP o wydanie opinii
o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
Do wniosku organizator załącza:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz
z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie
masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do
celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody,
gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników obiektu lub terenu.
2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, która powinna być złożona w terminie 14
dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej,
3) terminarz rozgrywek lub innych imprez masowych – w przypadku imprez organizowanych
cyklicznie,
4) informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, kierowniku bezpieczeństwa,
identyfikacji osób, urządzeniach rejestrujących,
5) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
uczestnikom imprezy masowej,
6) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz informacyjnej,
7) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
masowej.
W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na
terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny
z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej, dołącza ważne opinie m.in. komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.
Na podstawie powyższych informacji i na podstawie lustracji obiektu (terenu) wydawana jest
opinia komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.
Opinia komendanta powiatowego (miejskiego) PSP zachowuje ważność przez 6 miesięcy od
dnia jej wydania.
Brak opinii, m.in. komendanta powiatowego (miejskiego) PSP oraz wymaganych
dokumentów i niespełnienia przez organizatora wymogów powyżej określonych,
wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest podstawą do odmowy
wydania zezwolenia.

Opinie właściwych miejscowo Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz kierowników stacji Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, według właściwości tych służb, stanowią podstawę do wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przez organ administracji samorządowej, odpowiednio wójta, burmistrza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

WYMAGANIA PRZY ORGANIZACJI POKAZÓW Z UŻYCIEM WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych, oprócz wymagań przepisów
o ochronie przeciwpożarowej, należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania
terenów (Dz. U. Nr 42, poz. 216), które określa sposób i warunki zabezpieczenia pokazu
pirotechnicznego, a w szczególności minimalne odległości usytuowania publiczności w
stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu pirotechnicznego.

Zwraca się również uwagę, że lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie
wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.
719).