Zgłoś imprezę masową

Wniosek o wydanie opinii w sprawie organizacji imprezy masowej

Impreza masowa – należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową w której uczestniczy:

  • na terenie otwartym powyżej 1000 osób (np. stadiony, place)
  • w przypadku budynków umożliwiających przeprowadzenie imprezy powyżej 500 osób (np. hale sportowe, dyskoteki).

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku – należy przez to rozumieć imprezę masową podczas której istnieje możliwość wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W tym przypadku kryteria kwalifikujące imprezę jako masową zostały zaostrzone i wynoszą odpowiednio:

  • na terenie otwartym powyżej 300 osób (np. stadiony, place)
  • w przypadku budynków umożliwiających przeprowadzenie imprezy powyżej 200 osób (np. hale sportowe, dyskoteki).

Organizator imprezy masowej – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową.

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem do organu administracji samorządowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zwraca się do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, w celu wydania opinii dotyczącej stopnia przygotowania organizatora imprezy masowej na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy masowej.

Opinie właściwych miejscowo Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz kierowników stacji Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, według właściwości tych służb, stanowią podstawę do wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przez organ administracji samorządowej, odpowiednio wójta, burmistrza.

Organizator mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników imprezy powinien:

  • w przypadku organizowania imprez, przy wykonywaniu budowli tymczasowych lub stałych (sceny, maszty oświetleniowe, namioty, platformy itp.), egzekwować od właścicieli dokumentację techniczną w języku polskim oraz atesty, aprobaty techniczne w zakresie elementów konstrukcyjnych i właściwości pożarowych zgodne z wymogami polskich przepisów.
  • egzekwować od właścicieli w przypadku organizowania imprez podczas, których przewiduje się używanie urządzeń mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych (np. dźwigi, podnośniki, wysięgniki, windy) wymaganych pozwoleń na użytkowanie np. decyzje Urzędu Dozoru Technicznego.

Organizator w celu uzyskania opinii Komendanta Powiatowego PSP powinien przedstawić „Plan zabezpieczenia imprezy masowej” zawierający następującą problematykę z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1.      Graficzny plan terenu z opisem i oznakowaniem:

  • Dróg dojazdowych do poszczególnych sektorów dla służb ratowniczych, dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojścia i rozchodzenia uczestników.
  • Punktu pomocy medycznej, punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
  • Lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, przyłączy gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo.
  • Rozmieszczenie osób na imprezie masowej, ewentualny ich podział na sektory, usytuowanie służb porządkowych i punktów gastronomicznych.

2.   Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.

1/  Regulamin obiektu pod względem przeciwpożarowym powinien określać:

  • sposób postępowania na wypadek pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia,
  • miejsca do posługiwania się ogniem otwartym,
  • miejsca usytuowania i ilość wyjść ewakuacyjnych,
  • rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego usytuowanie w obiekcie (terenie),
  • sposób użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • plan ewakuacji,
  • zasady bezpiecznego stosowania ognia otwartego, sztucznych ogni, materiałów pożarowo – niebezpiecznych /ciecze palne, butle gazowe/ i innych pirotechnicznych efektów specjalnych itp.

2/  Środki udostępniania informacji:

  • tablice informacyjne w obiekcie,
  • informacja udzielana uczestnikom na terenie imprezy w zorganizowanych „punktach informacyjnych”,
  • informowanie przez osoby wyznaczone o przeznaczeniu i bezpiecznym użytkowaniu obiektu przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń nagłaśniających, (nagłośnienie stacjonarne, ruchome, itp.)
  • inne sposoby.

3.  Program i regulamin imprezy wraz z informacją o sposobie udostępniania uczestnikom.

4.  Informacje o liczbie osób mogących uczestniczyć w imprezie masowej.

5.  Wykaz osób reprezentujących organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób  uczestniczących w imprezie masowej 1)

 

Wyjaśnienia:

1) Dla zabezpieczenia imprezy masowej stosuje się przelicznik dotyczący służb porządkowych:

·        co najmniej 10 porządkowych na 300 osób,

·        na każde następne 100 osób jeden porządkowy.

W przypadku imprezy o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą:

·         co najmniej 15 porządkowych na 300 osób,

·         na każde następne 100 osób dwóch porządkowych.

2) Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe imprezy masowej powinna posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodne z art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 100 poz. 835 z 2005 r./ oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 215 poz. 1823 z 2005 r./.

 

6.  Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

7.  Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dotyczące służb porządkowych.

Zasady postępowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinny zawierać w szczególności następującą problematykę :

  • monitorowanie przebiegu imprezy,
  • alarmowanie uczestników i służb ratowniczych,
  • podjęcie działań gaśniczych do czasu przybycia służb ratowniczych,
  • prowadzenie ewakuacji,
  • sposoby informowania i przekazywania komunikatów i poleceń dla uczestników w sytuacjach zagrożenia, w tym przeciwpożarowego i na wypadek zarządzenia ewakuacji.

8.  Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

9.  Organizator imprezy masowej zobligowany do utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej w miejscach wytypowanych przez właściwego Wojewodę załącza do wniosku informację dotyczącą sposobu użycia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 

Wniosek o wydanie opinii w sprawie organizacji imprezy masowej