Komórki organizacyjne

tel. 81 827-20-08 wew. 104

Naczelnik wydziału
kpt. inż. Hubert GOZDUR

Starszy inspektor sztabowy
asp. mgr Sławomir MALINOWSKI

e-mail: pz@strazopolelubelskie.pl

Dyżurny Operacyjny
st. kpt. mgr inż. Artur ABRAMOWICZ

Starszy dyżurny stanowiska kierowania
mł. kpt. mgr,inż. poż. Stanisław KAMELA

asp. Rafał CISŁAK

mł. asp. Tomasz TYLUŚ

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim:
tel. 81 827-20-08 wewn. 124
tel. 81 827-20-98
e-mail: psk_opolelubelskie@straz.lublin.pl

 1. Wydział operacyjno – rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

1) operacyjnych,

2) kontrolno – rozpoznawczych,

3) łączności,

4) informatyki,

5) bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) szkoleniowych.

2. Do zadań Wydziału operacyjno – rozpoznawczego należy w szczególności:

W zakresie spraw operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jrg,
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • zapewnienie funkcjonowania SKKP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia
  w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg,
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania,
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 • opracowanie planów ratowniczych na terenie powiatów i ich bieżąca aktualizacja,
 • współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Komendzie w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu i zdrowiu dużej liczby osób, mieniu
  w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
 • realizacja zadań wynikających z obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego,

W zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej we współpracy z jrg,
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 • wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej
  oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą we współpracy z naczelnikiem wydziału operacyjnego,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy,
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej Komendy oraz współpraca z nieetatowym rzecznikiem prasowym.

W zakresie łączności:

 • analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy,
 • prowadzenie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania Komendy,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania Komendy nowoczesnych technik łączności,

W zakresie informatyki:

 • wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności Komendy,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych,
 • sporządzanie analiz i informacji z zakresu informatyki,
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy,
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 • utrzymywanie w sprawności istniejących w Komendzie systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad stroną internetową Komendy, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń
  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta, komisji bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym
  i wypadkom przy pracy,

W zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie, organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy i ksrg na obszarze powiatu.
 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu: prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego funkcyjnych i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych
  w zakresie ratownictwa,
 • realizowanie zadań z zakresu : organizacji ratownictwa medycznego w ramach ksrg na terenie powiatu oraz zadań koordynatora medycznego,

tel. 81 827-20-08 wew. 107


Dowódca j
ednostki ratowniczo-gaśniczej
kpt. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK

 

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej
st. kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI

 1. Jednostka ratowniczo – gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:

1) ratowniczych,

2) szkoleniowych,

2. Do zakresu działania Jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

W zakresie spraw ratowniczych:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych,
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
  w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
  w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 • udział w aktualizacji:
 • a) stanu gotowości operacyjnej,
 • b) procedur ratowniczych,
 • c) dokumentacji operacyjnej,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,

W zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń na druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu opolskiego,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 • organizowanie zajęć wychowania fizycznego.
 • prowadzenie okresowej  oceny  sprawności  fizycznej  strażaków  KP PSP,

 

tel. 81 827-20-08 wew. 109

Kierownik sekcji
st. asp. Grzegorz PYSKA

Starszy specjalista
mgr inż. Joanna WICHA

 1. Sekcja ds. kwatermistrzowsko – technicznych realizuje zadania w zakresie spraw:
  • kwatermistrzowskich,
  • technicznych,
  • ochrony informacji niejawnych,
  • obronnych,

2. Do zadań Sekcji ds. kwatermistrzowsko – technicznych należy w szczególności:

W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
  w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu informatycznego,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup: mediów, dóbr materialnych
  i niematerialnych,
 • zakup dóbr materialnych i niematerialnych,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy.

W zakresie spraw technicznych:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy,
  a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • planowanie potrzeb materiałowo technicznych,
 • realizowanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy, dostaw i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania w gotowości operacyjno – technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego we współpracy z dowódcą jrg,
 • wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego, specjalistycznego
  i warsztatowego,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg, naczelników wydziałów i kierowników sekcji,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów, ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie,
 • dokonywanie bieżących zakupów części i materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych napraw, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy
  o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, łodzi, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i smarami,
 • prowadzenie magazynów: mundurowego, sprzętu i części zamiennych, pozostałych środków trwałych na magazynie, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ewidencji
  i konserwacji sprzętu obrony cywilnej,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
  a w szczególności rozliczania zużycia paliw i olejów,
 • wykonywanie i organizowanie napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego i innych urządzeń technicznych, a także instalacji elektrycznej i prac remontowych w komórkach organizacyjnych Komendy,
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego,
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup: mediów, dóbr materialnych
  i niematerialnych,
 • zakup dóbr materialnych i niematerialnych,
 • nadzorowanie prac związanych z konserwacją i naprawą sprzętu łączności, anten
  i masztów antenowych,

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • pełnienie funkcji kierownika kancelarii ochrony informacji niejawnych,
 • wykonywanie zadań kancelarii do ochrony informacji niejawnych w szczególności:
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz komendzie miejskiej;
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

W zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych,

tel. 81 827-20-08 wew. 115

 

Stażysta
str. mgr Anna KUREK

Sekretarka

Sekretariat
tel. 81 827-20-08 wewn. 103

 1. Sekcja ds. organizacyjno – kadrowych realizuje zadania w zakresie spraw:

1) organizacyjnych,

2) kadrowych,

3) archiwizacji,

4) organizacji pomocy prawnej,

5) rzecznika prasowego,

 

2. Do zadań Sekcji ds. organizacyjno – kadrowych należy w szczególności:

 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w Komendzie,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w Komendzie,
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie,
 • zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych Komendy w zakresie spraw socjalno – bytowych,
 • prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacją,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla Komendy,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów Komendy,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy,
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych, ewidencjonowanie i kierowanie na szkolenia strażaków i pracowników cywilnych,
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy przez nieetatowego rzecznika prasowego.

tel. 81 827-20-08 wew. 105

 

IMG_0597_1

Główny księgowy
sekc. mgr Justyna ADAMCZYK

 1. Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:
 • planowanie budżetu Komendy,
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,
 • prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i zasadami,
 • sporządzanie list płac z wynagrodzeń, równoważników, świadczeń należnych
  dla pracowników cywilnych i strażaków komendy powiatowej oraz ich rozliczanie,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
  zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy,
 2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 5. dokonanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,

 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy,
 • prowadzenie kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku Komendy,
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych, pozabudżetowych oraz funduszu wsparcia.

tel. 530 100 341

 

st. kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI

Po godz. 15:30 i w dni wolne od pracy informacji udzielają Dyżurni Stanowiska Kierowania KP PSP w Opolu Lubelskim:

Tel.: 81 827 20 98, 81 827 20 08 wew. 124