Uzgodnij operat pożarowy

W związku z zapytaniami, dotyczącymi wymagań przewidzianych dla operatu przeciwpożarowego, wynikającego z treści ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.) oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799), Komendant Powiatowy informuje, że uzgodnienie otrzymanej dokumentacji, stanowiące podstawę wydania postanowienia, o którym mowa w treści art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.), dokonywane będzie w oparciu o założenia wynikające z treści aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego.

Mając na uwadze aktualny brak szczegółowych uwarunkowań prawnych w przedmiocie sprawy, tut. komenda przekazuje do wiadomości wewnętrzne opracowanie. Wspomniane opracowanie jest wyłącznie materiałem pomocniczym, do sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Tym samym, zawarte w jego treści informacje nie stanowią zbioru zamkniętego, a jedynie wskazania merytoryczne, uwzględniające wymagania wynikające z posiadanego zasobu wiedzy i dotychczasowego doświadczenia w przedmiocie sprawy.

Przedłożony do Komendy, operat przeciwpożarowy opracowany dla podmiotów wskazanych w ww. ustawach powinien zostać złożony w 3 egzemplarzach i powinien zawierać m.in.:
1. Informacje dot. właściciela/użytkownika (zalecane dołączenie do operatu np. KRS lub innego dokumentu) zakładu/obiektu.
2. Opis procesu technologicznego (miejsca, obszaru, w którym magazynowane, zbierane, wytwarzane są odpady).
3. Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie danego podmiotu (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.). Sposób oznakowania miejsca magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów.
4. Maksymalne ilości odpadów (roczna ilość oraz maksymalna ilość odpadów w danym momencie) w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w Mg.
5. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane, przetwarzane itp.) odpady.
6. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.
7. Część graficzna, która będzie zawierała m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu itp.
8. Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.
9. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.
10. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.
11. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
12. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.
13. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
14. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
15. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
16. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.
17. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
18. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
19. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.
20. Informacje dot. doprowadzenia drogi pożarowej.
21. Informacje dot. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
22. Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania itp. odpadów.

UWAGA:
Powyższe informacje są zalecane przez Komendę, nie stanowią katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu. Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat
przeciwpożarowy.

Dlatego też, podmiot składający operat przeciwpożarowy, w uzasadnionych przypadkach, może zostać wezwany do uzupełniania złożonej dokumentacji, o kwestie wykraczające poza zakres tematyczny przedstawionych wytycznych.

Jednocześnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zastrzega, że przedstawione wskazania merytoryczne przestaną być uwzględniane w toku uzgadniania operatów przeciwpożarowych, w momencie ukazania się aktu prawnego, regulującego szczegółowo podniesioną problematykę.