Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Państwowa Straż Pożarna wydaje opinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii, decyzji lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Strona w celu uzyskania opinii, decyzji lub stanowiska winna złożyć wniosek (poniżej znajduje się wzór wniosku).

wniosek o wydanie opinii_postanowienia_stanowiska

Wzór wniosku dotyczący wydania decyzji o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych przez żłobek : wniosek_złobek_punkt_przedszkolny

W celu uzyskania opinii/postanowienia należy:

Dokonać opłaty skarbowej w kasie Urzędu Gminy i Miasta Opole Lubelskie przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie, na rachunek bankowy PKO BP SA OPOLE LUBELSKIE 58 1020 3235 0000 5502 0007 3445. W tytule wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa za wydanie opinii/postanowienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”

Opłata skarbowa wynosie 17 zł /siedemnaście złotych/.

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/Oplata-skarbowa-za-wydanie-zaswiadczenia.pdf” title=”Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”]

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej

z powodu ubóstwa

 • zakłady ubezpieczeniowe w zakresie wnioskowania o wydanie zaświadczenia

z interwencji straży pożarnej.

 

Informacje dla kontrolowanego dotyczące kontroli podstawowych:

Zakres kontroli

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych może różnić się w zależności od kontrolowanego obiektu i jest on określony w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych, może to być m.in.:

 1. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 2. ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
 3. ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 4. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 5. rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
 6. Wykaz dokumentów do przygotowania

 

W celu zapewnienia sprawności i efektywności oraz skrócenia czasu trwania kontroli, wskazanym jest przygotowanie następujących dokumentów i ewidencji

 1. Pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za każde z wystawionych upoważnień.
 3. Aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.,
 4. Książkę obiektu budowlanego
 5. Dokumentację, z której jednoznacznie można określić podstawowe dane budynku (np. projekt budowlany obiektu):
 • data budowy,
 • wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
 • powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą budynku,
 • powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
 • dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku,
 1. Dokumentacja poświadczająca posiadanie tytułu prawnego do wskazanego w prośbie lokalu – umowę zawartą pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy właściciel budynku jest jednocześnie jego użytkownikiem),
 2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej (jeżeli uzyskano),
 3. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, scenariusz działania urządzeń przeciwpożarowych w przypadku powstania pożaru (jeżeli jest wymagany),
 4. Matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych (jeżeli jest sporządzona),

Protokoły prób i badań potwierdzających prawidłowość działania dla każdego zastosowanego w obiekcie urządzenia przeciwpożarowego m.in.:

– przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

– hydrantów wewnętrznych,

– systemu sygnalizacji pożaru,

– systemu oddymiania,

– oświetlenia ewakuacyjnego

WAŻNE: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

 1. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami,
 2. Dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz program z wykazem godzinowym i tematyką przeprowadzonego szkolenia.
 3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (jeżeli jest wymagana dla obiektu),
 4. Umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,
 5. Protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych m.in.:

– elektrycznych, piorunochronnych,

– gazowych,

– wentylacyjnych, kominowych

WAŻNE: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy cała instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

 1. informację o występowaniu lub w przypadku występowania dokumenty związane
  z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
 2. W przypadku gdy obiekt był już kontrolowany w przeszłości przez Państwową Straż Pożarną proszę o przedłożenie protokołu z kontroli oraz w miarę możliwości wydanej dokumentacji takiej jak np.: opinie, stanowiska, decyzje oraz jeśli wydano to Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego wraz z ekspertyza techniczno-budowlaną.
 3. Dokumentację (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty) potwierdzającą, że występujące w pomieszczeniach albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego, okładziny ścienne oraz wykładziny podłogowe, a także stałe elementy wyposażenia wnętrz wykonane są z materiałów dopuszczonych do stosowania w ww. pomieszczeniach.

 

Ww. wykaz nie stanowi zamkniętego katalogu dokumentów niezbędnych do kontroli, ma on wyłącznie charakter informacyjny, kontrolujący może prosić o inne dokumenty wynikające ze specyfiki obiektu.

 

 1. Ogólne wytyczne do przygotowania kontrolowanego obiektu
 2. W kontroli powinien uczestniczyć właściciel obiektu lub zarządzający obiektem oraz osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
 3. W kontroli powinna uczestniczyć osoba posiadająca kompletną wiedzę nt. funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych – w przypadku skomplikowanych systemów w kontroli może uczestniczyć przedstawiciel serwisu lub firmy, która obsługuje powyższe systemy. Należy wyznaczyć osobę do obsługiwania urządzeń przeciwpożarowych tak, aby podczas kontroli można było sprawdzić dowolne z nich.
 4. Podczas kontroli kontrolujący może sprawdzić wiedzę pracowników w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożaru, innych urządzeń pożarowych oraz procedur wskazanych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Należy pamiętać o właściwym oznakowaniu urządzeń przeciwpożarowych, dróg ewakuacyjnych itp.
 6. Należy pamiętać o właściwych czasookresach badań instalacji (np. dla urządzeń przeciwpożarowych badania należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż co rok).
 7. Należy pamiętać o zachowaniu drożności dróg ewakuacyjnych oraz możliwości otwarcia wyjść ewakuacyjnych.
 8. Należy pamiętać o wyposażeniu obiektu w gaśnice lub wykonaniu przeglądu gaśnic jeżeli traci on ważność.
 9. Należy sprawdzić treść opracowanych dokumentów i porównać ze stanem faktycznym (np. wdrożenie założeń instrukcji bezpieczeństwa pożarowego).

 

Wszystkie wymienione informacje stanowią materiał poglądowy, ułatwiający przygotowanie do czynności kontrolo-rozpoznawczych i nie stanowią zamkniętego katalogu obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu lub terenu, które są szczegółowo regulowane przepisami prawa.