Obszar chroniony

Obszarem chronionym Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim jest teren POWIATU OPOLSKIEGO.
Oprócz terenu powiatu opolskiego, obszar chroniony JRG PSP Opole Lubelskie stanowi część gminy Wąwolnica w powiecie puławskim (teren miejscowości Wąwolnica, Wąwolnica Kolonia, Mareczki, Stanisławka, Kębło i Huta) oraz cześć gminy Annopol, powiat kraśnicki (teren miejscowości Popów, Bliskowice, Świeciechów Duży i Natalin). Są to obszary chronione wyznaczone porozumieniem Komendanta Powiatowego PSP w Puławach z Komendantem Powiatowym PSP w Opolu Lubelskim oraz porozumieniem Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku z Komendantem Powiatowym PSP w Opolu Lubelskim.

 

Charakterystyka terenu powiatu

Teren działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim to obszar o powierzchni 810 km2, o gęstości zaludnienia wynoszącej 75 osób na km2. Powiat opolski obejmuje swym zasięgiem 7 gmin, w tym trzy miejsko-wiejskie (Opole Lubelskie, Poniatowa, Józefów nad Wisłą) oraz 4 gminy wiejskie (Chodel, Karczmiska, Łaziska, Wilków), obsługiwanych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, Posterunek JRG w Poniatowej oraz 78 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie 17 jednostek OSP znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Na terenie powiatu znajdują się trzy miasta: Opole Lubelskie, Józefów nad Wisłą i Poniatowa. W 2006 r. w miastach zamieszkiwało 18982 mieszkańców co stanowiło 31,3% ludności powiatu. Ogólna liczba mieszkańców powiatu to 60578 mieszkańców, a liczba ludność w poszczególnych gminach powiatu przedstawia się następująco:

  • Chodel – 6682,
  • Józefów n/Wisłą – 6713,
  • Karczmiska – 5674,
  • Łaziska – 4969,
  • Opole Lubelskie – 17507,
  • Poniatowa – 14527,
  • Wilków – 4506.

Powiat opolski to teren typowo rolniczy nastawiony na mało areałowe uprawy owoców, chmielu, ziemniaków i zboża. Rolnicza specyfika rejonu wpływa na charakter zagrożeń. Wszystkie gminy znajdujące się na terenie powiatu zaliczone są do II kategorii zagrożenia gmin oprócz gminy Poniatowa, która zaliczona jest do III kategorii zagrożenia gmin. Powiat opolski zaliczony został do II kategorii zagrożenia powiatu.

Zakłady przemysłowe występujące na terenie rejonu zajmują się przetwórstwem i obróbką płodów rolnych oraz produkcją elektromaszynową.

Występujące lasy położone są na obszarze 188,45 km2, w tym 73,08 km2 to lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa oraz pozostały teren leśny i obszar zadrzewiony nie stanowiący własności Skarbu Państwa (lasy prywatne).

Lp. Leśnictwo Powierzchnia

 w [ha]

Kategoria

Zagrożenia Pożarowego

1 Kluczkowice 1258,54 II
2 Wrzelowiec 1457,58 II
3 Kleniewo 1405,96 II
4 Karczmiska 1622,34 II
5 Poniatowa 1564,33 II

Ogólnie lasy stanowią 23,3 % całości powierzchni powiatu. Większość terenów położonych jest na ubogich siedliskach boru świeżego i boru wilgotnego, gdzie dominującym gatunkiem jest sosna z niewielkimi domieszkami dębu i brzozy. Większość drzewostanów osiągnęła wiek klasyfikujący je do II i III klasy wieku, co wpływa korzystnie na zagrożenie pożarowe.

Tereny zalewowe znajdują się na obszarze trzech gmin leżących wzdłuż rzeki Wisły. Ludzie zamieszkujący na tych terenach są narażeni okresowo na zagrożenie wystąpienia powodzi i podtopień wodami rzek:

a) Gmina Wilków – położona nad doliną Wisły, z południa na północ obszar gminy przecina rzeka Chodelka, która wpływa do Wisły w miejscowości Podgórz. W przypadku wysokich stanów wód rzeki Wisły, spowodowanych intensywnymi opadami  lub  powstania  zatorów  na  Wiśle.  Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia rzek Wisły i Chodelki ze stałego koryta a przewidywane tereny zalania wodami Wisły i Chodelki szacuje się na ok. 6500 ha.

b) Gmina Łaziska – część gminy, rozciągająca się wzdłuż brzegu Wisły, począwszy od miejscowości Piotrawin w południowej części gminy, poprzez miejscowości: Braciejowice, Zakrzów, Las Dębowy jest zagrożona zalaniem wodami rzeki. Przewidywany teren zalania wynosi ok. 1900 ha, rozciągający się na długości ok. 20 km.

c) Gmina Józefów – położona nad Wisłą. Ze wschodu na zachód przecina gminę dolina Wyżnicy. Łączna powierzchnia przewidywana zalaniem wodami rzek: Wisły i Wyżnicy wynosi 380 ha.