Ćwiczenia manewrowe kompani gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie

W dniu 18 października 2017 r. na terenie wałów wiślanych w miejscowości Kamień gm. Łaziska zostały przeprowadzone ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP w Opolu Lubelskim.

Ćwiczenia rozpoczęły się od godz. 9.00 alarmowaniem funkcjonariuszy KP PSP w Opolu Lubelskim oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu opolskiego do działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi, w tym:

–     sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów ksrg,

–     sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów ksrg biorących udział w ćwiczeniach,

–     doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim,

–     sprawdzenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,

–     doskonalenie techniki zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych oraz użycia sprzętu podczas działań powodziowych.