Bezpieczne żniwa

Pożary, które mogą powstać w Twoim gospodarstwie wiążą się najczęściej z bardzo dużymi stratami zarówno w mieniu, jak i dobytku. Bardzo często prowadzą do całkowitego zniszczenia zabudowań gospodarczych i niejednokrotnie niszczą także domy mieszkalne.

 

W woj. lubelskim odnotowaliśmy do dnia 18 sierpnia 2023 roku 875 pożarów upraw i maszyn rolniczych, w których 6 osób zostało rannych!

 

Aby uniknąć ogromnych strat, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Prawidłowe czynności podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

 • Zawsze stosuj się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi, szczególnie przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem mechanicznym.
 • Stosuj silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony.
 • Staraj się, by minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej wynosiła przynajmniej 5m.
 • Silniki spalinowe ustaw na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
 • Zabezpiecz urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
 • Zapewnij drogę ewakuacyjną dla ludzi i sprzętu.
 • Materiały pędne, np. paliwa, przechowuj w naczyniach zamkniętych i nietłukących się w ilości, która nie przekracza dobowego zapotrze­bowania; przechowuj je w odległości co najmniej 10m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Miejsca, w których prowadzi się omłoty, stertowanie i kombajny wyposaż w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Aby zabudowania gospodarcze i płody rolne były odpowiednio zabezpieczone, zachowaj następujące odległości podczas umiejscawiania stogów w swoim gospodarstwie rolnym:

 • od dróg wewnętrznych i granic działki – 10m,
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudnozapalnym – 20m,
 • od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30m,
 • od dróg publicznych – 30m,
 • torów kolejowych – 30m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30m,
 • między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m,
 • od lasów i terenów zadrzewionych – 100m.

Pas ochronny – wokół stert i stogów należy wydzielić i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2m w odległości 3m od obrysu sterty.

Pamiętaj!

 1. Zabronione jest palenie tytoniu w trakcie obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
 2. Zabronione jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 3. Produkty roślinne składuj w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie – dbaj o to, by były odpowiednio suche. Jeśli musisz składować produkty niedosuszone, okresowo sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę.
 4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
 5. Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
 6. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – instrukcja jest wymagana jest wymagana dla obiektów magazynowych o kubaturze brutto budynku przekraczającej 1000m3 i obiektów inwentarskich przekraczających 1500m3.

 

Opracowano w Wydziale Prewencji Społecznej KG PSP na podstawie podręcznika „Polak mądry przed szkodą – O pożarach i innych zagrożeniach” – A. Dobrzyńska, oraz zagadnienia opisanego w §42 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),