POROZUMIENIE MSWIA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

POROZUMIENIE MSWIA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

W CZWARTEK (8 LISTOPADA BR.) MINISTER JOACHIM BRUDZIŃSKI I
PRZEDSTAWICIELE STRONY SPOŁECZNEJ PODPISALI POROZUMIENIE KOŃCZĄCE
AKCJĘ PROTESTACYJNĄ. W RAMACH WYPRACOWANEJ UMOWY OD 1 STYCZNIA 2019 R.
FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB PODLEGŁYCH MSWIA OTRZYMAJĄ PODWYŻKĘ W KWOCIE
655 ZŁ BRUTTO. KOLEJNA PODWYŻKA W KWOCIE 500 ZŁ BRUTTO NASTĄPI OD 1
STYCZNIA 2020 R. MSWIA ZOBOWIĄZAŁO SIĘ DO REZYGNACJI Z WYMOGU
UKOŃCZONYCH 55 LAT PRZY PRZECHODZENIU NA EMERYTURĘ. FUNKCJONARIUSZE
BĘDĄ TEŻ MIELI PRAWO DO PEŁNOPŁATNYCH NADGODZIN.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś
porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach
od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że
wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy
i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman -
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa,
Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian", Rafał
Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów,
Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

PODWYŻKA O 655 ZŁ BRUTTO W 2019 R. ORAZ O 500 ZŁ BRUTTO W 2020 R.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają
od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje
wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że
początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie
309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną
podwyżkę w kwocie 500 zł brutto - od 1 stycznia 2020 r.

PEŁNOPŁATNE NADGODZINY DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY MSWIA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw.
nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin
tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za
ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie
tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W
Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego
za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie
wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla
wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i
funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres
rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na
kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

REZYGNACJA Z WYMOGU UKOŃCZONYCH 55 LAT PRZY PRZECHODZENIU NA EMERYTURĘ

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe
regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do
służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała
przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby
będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas
musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu
ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do
przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana
wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

DODATKOWE ZACHĘTY DO POZOSTAWANIA W SŁUŻBIE

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni
funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA
zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające
przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych
funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do
emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

POZOSTAŁE USTALENIA MSWIA I STRONY SPOŁECZNEJ

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu
nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek
uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy
rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu
do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla
funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r.
i przed 1 października 2003 r.