Zgłoś zakończenie budowy

W przypadku zakończenia budowy/rozbudowy/przebudowy  i konieczności zgłoszenia tego faktu do Państwowej Straży Pożarnej proszę o korzystanie z poniższego wzoru zawiadomienia.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA 2022

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) – Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Zgodnie z ust. 1a przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Na podstawie zgłoszenia Inwestora (lub jego pełnomocnika), funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze, podczas których sprawdzają zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze kończą się podpisaniem protokołu, na podstawie którego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim wydaje stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwe organy nadzoru budowlanego oraz organy architektoniczno-budowlane.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 • lokalizację obiektu – adres,
 • przeznaczenie obiektu,
 • ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,
 • inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Załącznik nr 1  Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA 2022

 • [pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy_wzor_dla_INWESTORA-2022.pdf” title=”Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA 2022″]
 • kopię oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu inwestycji,
 • kopię decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

–  wymagane_dokumenty_przez_psp_podczas_odbioru_obiektu_budowlanego_

oswiadczenie_wykonawcy-bierne-zabezpieczenia-ppoż

 

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

1)        budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2)        budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3)        budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4)        obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5)        obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
 2. b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
 3. c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
 4. d) występuje zagrożenie wybuchem;

6)        garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7)        obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

8)        stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

9)        sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10)    tunel o długości ponad 100 m;

11)    obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa powyżej, uzgodnienie jest wymagane.