Komórki organizacyjne

tel. 81 827-20-08 wew. 104

Naczelnik wydziału
kpt. inż. Hubert GOZDUR

Starszy inspektor sztabowy
asp. mgr Sławomir MALINOWSKI

e-mail: pz@strazopolelubelskie.pl

Dyżurny Operacyjny
st. kpt. mgr inż. Artur ABRAMOWICZ

Starszy dyżurny stanowiska kierowania
mł. kpt. mgr,inż. poż. Stanisław KAMELA

mł. kpt. inż. poż. Rafał CISŁAK

mł. asp. Tomasz TYLUŚ

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim:
tel. 81 827-20-08 wewn. 124
tel. 81 827-20-98
e-mail: psk_opolelubelskie@straz.lublin.pl

 1. Wydział operacyjno – rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

1) operacyjnych,

2) kontrolno – rozpoznawczych,

3) łączności,

4) informatyki,

5) bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) szkoleniowych.

2. Do zadań Wydziału operacyjno – rozpoznawczego należy w szczególności:

W zakresie spraw operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jrg,
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • zapewnienie funkcjonowania SKKP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia
  w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg,
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania,
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 • opracowanie planów ratowniczych na terenie powiatów i ich bieżąca aktualizacja,
 • współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Komendzie w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu i zdrowiu dużej liczby osób, mieniu
  w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
 • realizacja zadań wynikających z obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego,

W zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej we współpracy z jrg,
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 • wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej
  oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą we współpracy z naczelnikiem wydziału operacyjnego,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy,
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej Komendy oraz współpraca z nieetatowym rzecznikiem prasowym.

W zakresie łączności:

 • analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy,
 • prowadzenie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania Komendy,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania Komendy nowoczesnych technik łączności,

W zakresie informatyki:

 • wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności Komendy,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych,
 • sporządzanie analiz i informacji z zakresu informatyki,
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy,
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 • utrzymywanie w sprawności istniejących w Komendzie systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad stroną internetową Komendy, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń
  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta, komisji bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym
  i wypadkom przy pracy,

W zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie, organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy i ksrg na obszarze powiatu.
 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu: prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego funkcyjnych i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych
  w zakresie ratownictwa,
 • realizowanie zadań z zakresu : organizacji ratownictwa medycznego w ramach ksrg na terenie powiatu oraz zadań koordynatora medycznego,

tel. 81 827-20-08 wew. 107


Dowódca j
ednostki ratowniczo-gaśniczej
kpt. mgr inż. poż. Bartłomiej MYSZAK

 

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej
st. kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI

 1. Jednostka ratowniczo – gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:

1) ratowniczych,

2) szkoleniowych,

2. Do zakresu działania Jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

W zakresie spraw ratowniczych:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych,
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
  w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
  w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 • udział w aktualizacji:
 • a) stanu gotowości operacyjnej,
 • b) procedur ratowniczych,
 • c) dokumentacji operacyjnej,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,

W zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń na druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu opolskiego,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 • organizowanie zajęć wychowania fizycznego.
 • prowadzenie okresowej  oceny  sprawności  fizycznej  strażaków  KP PSP,

 

tel. 81 827-20-08 wew. 109

Kierownik sekcji
st. asp. Grzegorz PYSKA

Starszy specjalista
mgr inż. Joanna WICHA

 1. Sekcja ds. kwatermistrzowsko – technicznych realizuje zadania w zakresie spraw:
  • kwatermistrzowskich,
  • technicznych,
  • ochrony informacji niejawnych,
  • obronnych,

2. Do zadań Sekcji ds. kwatermistrzowsko – technicznych należy w szczególności:

W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
  w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu informatycznego,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup: mediów, dóbr materialnych
  i niematerialnych,
 • zakup dóbr materialnych i niematerialnych,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy.

W zakresie spraw technicznych:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy,
  a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • planowanie potrzeb materiałowo technicznych,
 • realizowanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy, dostaw i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania w gotowości operacyjno – technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego we współpracy z dowódcą jrg,
 • wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego, specjalistycznego
  i warsztatowego,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg, naczelników wydziałów i kierowników sekcji,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów, ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie,
 • dokonywanie bieżących zakupów części i materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych napraw, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy
  o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, łodzi, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i smarami,
 • prowadzenie magazynów: mundurowego, sprzętu i części zamiennych, pozostałych środków trwałych na magazynie, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ewidencji
  i konserwacji sprzętu obrony cywilnej,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
  a w szczególności rozliczania zużycia paliw i olejów,
 • wykonywanie i organizowanie napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego i innych urządzeń technicznych, a także instalacji elektrycznej i prac remontowych w komórkach organizacyjnych Komendy,
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego,
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup: mediów, dóbr materialnych
  i niematerialnych,
 • zakup dóbr materialnych i niematerialnych,
 • nadzorowanie prac związanych z konserwacją i naprawą sprzętu łączności, anten
  i masztów antenowych,

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • pełnienie funkcji kierownika kancelarii ochrony informacji niejawnych,
 • wykonywanie zadań kancelarii do ochrony informacji niejawnych w szczególności:
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz komendzie miejskiej;
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

W zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych,

tel. 81 827-20-08 wew. 115

 

Stażysta
str. mgr Anna KUREK

Sekretarka

Sekretariat
tel. 81 827-20-08 wewn. 103

 1. Sekcja ds. organizacyjno – kadrowych realizuje zadania w zakresie spraw:

1) organizacyjnych,

2) kadrowych,

3) archiwizacji,

4) organizacji pomocy prawnej,

5) rzecznika prasowego,

 

2. Do zadań Sekcji ds. organizacyjno – kadrowych należy w szczególności:

 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w Komendzie,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w Komendzie,
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie,
 • zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych Komendy w zakresie spraw socjalno – bytowych,
 • prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacją,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla Komendy,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów Komendy,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy,
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych, ewidencjonowanie i kierowanie na szkolenia strażaków i pracowników cywilnych,
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy przez nieetatowego rzecznika prasowego.

tel. 81 827-20-08 wew. 105

 

IMG_0597_1

Główny księgowy
st. sekc. mgr Justyna ADAMCZYK

 1. Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:
 • planowanie budżetu Komendy,
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,
 • prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i zasadami,
 • sporządzanie list płac z wynagrodzeń, równoważników, świadczeń należnych
  dla pracowników cywilnych i strażaków komendy powiatowej oraz ich rozliczanie,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
  zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy,
 2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 5. dokonanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,

 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy,
 • prowadzenie kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku Komendy,
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych, pozabudżetowych oraz funduszu wsparcia.

tel. 530 100 341

 

st. kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI

Po godz. 15:30 i w dni wolne od pracy informacji udzielają Dyżurni Stanowiska Kierowania KP PSP w Opolu Lubelskim:

Tel.: 81 827 20 98, 81 827 20 08 wew. 124